Ernst Hilger

Sara Rahbar

19 May - 17 Jun 2011

© Sara Rahbar
Everything around me has turned to ash, 2011
Textil
112 x 57,5 cm
SARA RAHBAR
I have no faith left for the devil to take
19 May - 17 June, 2011
 

Tags: Sara Rahbar