Sandra Gering

Karim Rashid

13 Sep - 27 Oct 2012

© Karim Rashid
Facet, 2012
Lenticular print
31 1/4 x 46 1/4 inches
Unique
KARIM RASHID
20 x 12
20 Layers Lenticular Works
13 September - 27 October 2012
 

Tags: Karim Rashid