Greengrassi

Shio Kusaka

13 Jun - 02 Aug 2014

© Shio Kusaka
Group 7 2014
porcelain
giraffe 1: 5′′ × 3 1/4′′ × 1 1/2" / 12.7 × 8.2 × 3.8 cm
rhinoceros 3: 1 3/4′′ × 4 1/4′′ × 1 1/2" / 4.5 × 10.8 × 3.8 cm
elephant 2: 1 1/2′′ × 4 1 /4′′ × 2′′ / 3.8 × 10.8 × 5 cm
horse 1: 3′′ × 4 1/2′′ × 1 1/2" / 7.6 × 11.4 × 3.8 cm
 

Tags: Shio Kusaka