Platform China

Relocation Jubilee

27 Dec 2015 - 05 Feb 2016

Exhibition View
RELOCATION JUBILEE
27 December 2015 - 5 February 2016

Artist(s): Andreas Eriksson , BI Jianye , FU Jingyan , JIA Aili , JIN Shan , HUANG Liang , LIU Xiaohui , LOU Shenyi , MA Ke , QIN Qi , QIU Ruixiang , QI Wenzhang , SHEN Zhenglin , SONG Yuanyuan , PENG Yu & SUN Yuan , TANG Dayao , Tong Kunniao , WANG Ningde , WANG Yin , XIAO Bo , XIAO Jiang , Yang Maoyuan , ZHANG Yexing , ZHAO Gang , ZHOU Yilun , ZHUANG Hui ,
 

Tags: Andreas Eriksson, Qiu Ruixiang, Zhou Yilun, Wang Yin