ShanghArt

ShanghART Autumn Exhibition

28 Oct - 21 Nov 2007

Installation view
SHANGHART AUTUMN EXHIBITION
Group Exhibition

GU Zhenhua, XIANG Liqing, WU Yiming, SHEN Fan, BIRD HEAD, SHI Yong, SHI Qing, LI Shan, JI Wenyu & ZHU Weibing, YU Youhan, ZHOU Tiehai, ZHAO Bandi, PU Jie, TANG Maohong, etc. ShanghART Gallery, Shanghai

Date: X 28, 2007 - XI 21, 2007
 

Tags: Zhao Bandi, Shen Fan, Bird Head, Pu Jie, Xiang Liqing, Tang Maohong, Li Qing, Lu Qing, Shi Qing, Li Shan, Zhou Tiehai, Ji Wenyu & Zhu Weibing, Ji Wenyu, Ni Xiang, Wu Yiming, Shi Yong, Yu Youhan, Gu Zhenhua