Frieze Art Fair

Frieze Art Fair London 2016

05 - 08 Oct 2016

Frieze Art Fair London 2015

14 - 17 Oct 2015

Frieze Art Fair London 2014

15 - 18 Oct 2014

Frieze Art Fair London 2013

17 - 20 Oct 2013

Frieze Art Fair London 2012

11 - 14 Oct 2012

Frieze Art Fair London 2011

13 - 16 Oct 2011

Frieze Art Fair London 2010

14 - 17 Oct 2010

Frieze Art Fair London 2009

15 - 18 Oct 2009

Frieze Art Fair London 2008

16 - 19 Oct 2008

Frieze Art Fair London 2007

11 - 14 Oct 2007

Frieze Art Fair London 2006

12 - 15 Oct 2006

Frieze Art Fair London 2005

21 - 24 Oct 2005

Frieze Art Fair London 2004

15 - 18 Oct 2004

Frieze Art Fair London 2003

17 - 20 Oct 2003