Kentaro Kobuke

SCAI the Bathhouse, Tokyo

Noriko Ambe, Kentaro Kobuke, Yuko Nagayama, Katsuhiro Saiki

26 Jun - 25 Jul 2009