Urs Meile

Wim Delvoye
Liu Ding
Shan Fan
Shao Fan
Chen Fei
Li Gang
Andreas Golder
Meng Huang
Chen Hui
L/b
Yang Mushi
Xie Nanxing
Hu Qingyan
Cheng Ran
Tobias Rehberger
Christian Schoeler
Qiu Shihua
Anatoly Shuravlev
Zhou Siwei
Julia Steiner
Not Vital
Ai Weiwei
Xia Xiaowan
Yan Xing
Wang Xingwei
Li Zhanyang