Dimitris Tsoumplekas

Ileana Tounta, Athens

Pre-Text

08 May - 19 Jun 2014

Ileana Tounta, Athens

Contemporary Treasures – Part II

23 Oct - 30 Nov 2013

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Tsoumplekas

02 Feb - 10 Mar 2012

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Bargain prices on elephant gun

09 Oct - 15 Nov 2008

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Tsoumplekas

14 Feb - 29 Mar 2008