Luis Gispert

MoCA Museum of Contemporary Art, Miami

Luis Gispert

11 Apr - 27 Jun 2009

Museum der Bildenden Künsten, Leipzig

Lubok

12 Mar - 01 Jun 2009

ZKM, Karlsruhe

zwischen zwei toden / between two deaths

12 May - 19 Aug 2007

MoMA PS1, New York

Not For Sale

11 Feb - 30 Apr 2007

Whitney Biennial, New York

Whitney Biennial 2002

07 Mar - 26 May 2002