Shugoarts

Gallery Artists Show

01 - 15 Mar 2014

© Mitsuhiro Ikeda
untitled, 2014
oil on canvas
145.5×227.3cm
GALLERY ARTISTS SHOW
Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Carsten HÖLLER, Mitsuhiro IKEDA, IKEZAKI Takuya, Leiko IKEMURA, Teppei KANEUJI, Shinichiro KANO, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Boris MIKHAILOV, Ritsue MISHIMA, Takuma NAKAHIRA, TAGUCHI Kazuna, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA
1 - 15 March 2014

 

Tags: Masaya Chiba, Yukio Fujimoto, Carsten Höller, Mitsuhiro Ikeda, Leiko Ikemura, Teppei Kaneuji, Lee Kit, Masato Kobayashi, Naofumi Maruyama, Boris Mikhailov, Ritsue Mishima, Takuma Nakahira, Shigeo Toya, Tomoko Yoneda