Ritsue Mishima

Shugoarts, Tokyo

ShugoArts Show

20 Mar - 11 Apr 2015

Shugoarts, Tokyo

Gallery Artists Show

01 - 15 Mar 2014

Shugoarts, Tokyo

Ritsue Mishima

24 Oct - 16 Nov 2013

Shugoarts, Tokyo

Gallery Show

28 May - 29 Jun 2013

Shugoarts, Tokyo

The ShugoArts Show

19 Mar - 13 Apr 2013

Shugoarts, Tokyo

Ritsue Mishima

18 Oct - 15 Nov 2008

Shugoarts, Tokyo

Group Show

21 Dec 2005 - 04 Feb 2006