Shugoarts

ShugoArts Show

20 Mar - 11 Apr 2015

© Naofumi Maruyama
color of air, 2005
acrylic on cotton
227.3 x 145.5cm
SHUGOARTS SHOW
20 March – 11 April 2015

Candice Breitz, Masaya Chiba, Yukio Fujimoto, Carsten Holler, Mitsuhiro Ikeda, Leiko Ikemura, Ikezaki Takuya, Runa Islam, Iwanaga Tadasuke, Ilya Kabakov, Teppei Kaneuji, Shinichiro Kano, Masato Kobayashi, Aki Kondo, Kesang Lamdark, Lee Kit, Naofumi Maruyama, Makiko Masutani, Boris Mikhailov, Ritsue Mishima, Chihiro Mori, Morimura Yasumasa, Takuma Nakahira, Ylva Ogland, Taguchi Kazuna, Yoriko Takabatake, Shigeo Toya, Jun Yang, Tomoko Yoneda
 

Tags: Candice Breitz, Masaya Chiba, Yukio Fujimoto, Carsten Höller, Mitsuhiro Ikeda, Leiko Ikemura, Runa Islam, Ilya & Emilia Kabakov, Teppei Kaneuji, Lee Kit, Masato Kobayashi, Kesang Lamdark, Naofumi Maruyama, Boris Mikhailov, Ritsue Mishima, Chihiro Mori, Takuma Nakahira, Ylva Ogland, Shigeo Toya, Jun Yang, Tomoko Yoneda