Shugoarts

The ShugoArts Show

19 Mar - 13 Apr 2013

Exhibition view
THE SHUGOARTS SHOW
recent works / early works

Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Carsten HÖLLER, Mitsuhiro IKEDA, Leiko IKEMURA, IKEZAKI Takuya, Teppei KANEUJI, Shinichiro KANO, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Boris MIKHAILOV, Ritsue MISHIMA, MORIMURA Yasumasa, Takuma NAKAHIRA, Ylva OGLAND, TAGUCHI Kazuna, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA

19 March - 13 April 2013
 

Tags: Masaya Chiba, Yukio Fujimoto, Carsten Höller, Mitsuhiro Ikeda, Leiko Ikemura, Teppei Kaneuji, Lee Kit, Masato Kobayashi, Naofumi Maruyama, Boris Mikhailov, Ritsue Mishima, Takuma Nakahira, Ylva Ogland, Shigeo Toya, Tomoko Yoneda