Dimitris Baboulis

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Baboulis

11 Sep 2014

Ileana Tounta, Athens

Drawing Stories (2)

17 May - 16 Jul 2011

Ileana Tounta, Athens

Belle Vue

04 Feb - 13 Mar 2010

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Bargain prices on elephant gun

09 Oct - 15 Nov 2008

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Baboulis

14 Feb - 28 Mar 2008