Kostas Bassanos

Ileana Tounta, Athens

Pre-Text

08 May - 19 Jun 2014

Ileana Tounta, Athens

Kostas Bassanos

18 Apr - 25 May 2013

Athens Biennial

3rd ATHENS BIENNIAL 2011

23 Oct - 11 Dec 2011

Ileana Tounta, Athens

Sensitivity Questioned

06 May - 03 Jul 2010

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Kostas Bassanos

15 Jan - 21 Feb 2009