Tomio Koyama

Peter Wu

21 Oct - 11 Nov 2006

Atsushi Fukui

21 Oct - 11 Nov 2006

10th Anniversary

30 Sep - 14 Oct 2006

Jonathan Pylypchuk

02 - 22 Sep 2006

Ernesto Neto

01 - 26 Aug 2006

Mitsuru Tokutomi

24 Jun - 15 Jul 2006

Naoki Koide

25 May - 17 Jun 2006

Tomio Koyama Gallery Collection

22 Apr - 20 May 2006

Satoshi Ohno

18 Mar - 08 Apr 2006

Mamoru Tsukada

18 Mar - 08 Apr 2006

Kishio Suga

18 Feb - 11 Mar 2006

Think Warm: Miami Draws for You

21 Jan - 10 Feb 2006

Yoshino Masui

21 Jan - 10 Feb 2006

Yoshie Sakai

10 Dec 2005 - 14 Jan 2006

Satoshi Hirose

10 Dec 2005 - 14 Jan 2006