Dimitris Andreadis

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Andreadis

28 May - 31 Jul 2015

Ileana Tounta, Athens

Pre-Text

08 May - 19 Jun 2014

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Andreadis

06 Mar - 13 Apr 2013

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Andreadis

17 Mar - 30 Apr 2011

Ileana Tounta, Athens

Evolution ID

08 Dec 2010 - 29 Jan 2011

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Crystal Structure

16 Jun - 31 Jul 2009

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Andreadis

26 Feb - 28 Mar 2009

Ileana Tounta, Athens

Bargain prices on elephant gun

09 Oct - 15 Nov 2008