Dimitris Foutris

Ileana Tounta, Athens

Pre-Text

08 May - 19 Jun 2014

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Ioannou

29 May - 15 Jun 2013

The Breeder, Athens

Artists for Athens Pride

15 - 17 Mar 2012

Ileana Tounta, Athens

Drawing Stories (2)

17 May - 16 Jul 2011

Ileana Tounta, Athens

Evolution ID

08 Dec 2010 - 29 Jan 2011

Ileana Tounta, Athens

Dimitris Foutris

03 Dec 2009 - 23 Jan 2010

Ileana Tounta, Athens

Summer Show 2009

25 Jun - 30 Sep 2009

Ileana Tounta, Athens

Bargain prices on elephant gun

09 Oct - 15 Nov 2008